Umowa o pracę to jeden z najczęściej stosowanych sposobów na nawiązanie stosunku pracy. Jest ona zawierana na piśmie. I musi zawierać określone elementy. Najważniejsze z nich to dokładne dane obu stron, data zawarcia umowy, okres na jaki umowa zostaje zawarta, rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wymiar w jakim praca będzie wykonywana oraz wysokość wynagrodzenia za pracę wraz z wszystkimi składnikami.

Jakie są rodzaje umów o pracę? Umowę o pracę możemy zawrzeć na okres próbny, na czas nieokreślony albo czas określony.
Umowa na okres próbny może być zawarta na okres nieprzekraczający 3 miesięcy. Zazwyczaj jest zawierana w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika na stanowisku, na jakim podejmuje pracę.
Umowa na czas określony natomiast może być zawarta na okres, który nie może obecnie przekroczyć 33 miesięcy. Dodatkowo łączna liczba umów na czas określony nie może przekroczyć trzech.
Umowa o pracę może być zawarta również w wymiarze mniejszym niż pełen etat.

Przepisy Kodeksu Pracy bardzo szczegółowo regulują zasady rozwiązywania umów o pracę. Przewidziane są różne tryby zakończenia współpracy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Zazwyczaj jest to działanie jednostronne, choć zdarza się również rozwiązanie umowy jako czynność dwustronna. Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić poprzez złożenie wypowiedzenia przez jedną ze stron lub na mocy porozumienia stron.

Porozumienie stron jest skuteczne jeśli obie strony zaakceptują warunki rozwiązania stosunku pracy. Kodeks pracy nie reguluje szczegółowych zasad takiego sposobu rozwiązania umowy o pracę. Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron ma miejsce w momencie złożonej oferty przez jedną ze stron i po jej przyjęciu przez stronę drugą. Wybierając ten rodzaj przerwania stosunku pracy możemy rozwiązać umowę w dowolnym terminie jeśli obie strony ten termin zaakceptują.

Umowę możemy również rozwiązać poprzez skorzystanie z wypowiedzenia umowy.

Jak wypowiedzieć umowę o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę to oświadczenie woli jednej ze stron zmierzające do rozwiązania stosunku pracy. Jest to jednostronna czynność prawna. Wypowiedzenie może zostać złożone zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę. Główną cechą wypowiedzenia jest to, że skutek, czyli faktyczne rozwiązanie umowy następuje w trybie i czasie uzależnionym od rodzaju umowy i przyczyn jej rozwiązania. Przyjrzyjmy się, co na temat zawiera Kodeks Pracy.

Kodeks pracy stanowi, że umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem bądź bez zachowania okresu wypowiedzenia lub po prostu umowa rozwiązuje się z upływem czasu na jaki została zawarta.

Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem charakteryzuje się tym, że tak naprawdę każda strona może rozwiązać umowę. Rozwiązanie umowy ma miejsce po upływie okresu wypowiedzenia, który zależy od rodzaju i okresu trwania umowy.

Umowa na okres próbny – okres wypowiedzenia wynosi 3 dni robocze w przypadku umowy nieprzekraczającej dwóch tygodni. Jeśli umowa zawarta jest na okres dłuższy niż dwa tygodnie, okres wypowiedzenia wynosi 1 tydzień. W przypadku umowy na okres próbny zawartej na okres trzech miesięcy, okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie.

Na dzień dzisiejszy okresy wypowiedzenia w przypadku umów zawartych na czas określony jak i nieokreślony są takie same, a zależą od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy.
Jeśli pracownik pracuje krócej niż sześć miesięcy, okres wypowiedzenia wyniesie dwa tygodnie. W przypadku świadczenia pracy przez co najmniej sześć miesięcy – wypowiedzenie wynosi 1 miesiąc. Natomiast jeśli pracujemy już co najmniej trzy lata to okres wypowiedzenia wyniesie trzy miesiące.

W przypadku kiedy pracodawca chce wypowiedzieć pracownikowi umowę na czas nieokreślony musi podać szczegółową przyczynę podjęcia takiej decyzji. W przypadku umowy na czas określony takiego obowiązku nie ma.

Ostatnim rodzajem rozwiązania umowy o pracę jest rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika lub z przyczyn niezawinionych.

Jak widać sposobów rozwiązania umowy jest sporo, a wszystko zależy od rodzaju umowy jaką świadczymy oraz od stażu pracy u danego pracodawcy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here