Każda osoba, które zakończyła współpracę z firmą lub pracodawcą oprócz wypowiedzenia umowy o pracę zawartą między stronami powinna także dostać świadectwo pracy. Świadectwo pracy to dokument, który pracodawca musi dać swojemu pracownikowi, po rozwiązaniu umowy, a także w przypadku jej wygaśnięcia. Dokument ten jest oświadczeniem wiedzy wydawanym przez właściciela firmy. Aby świadectwo pracy było prawidłowe i zawierało wszystkie potrzebne informacje powinno być utworzone na podstawie ogólnie funkcjonującego wzoru i wytycznych. Należy także zadbać o terminowość wystawienia druku, a także bezbłędność jego wypełnienia. Świadectwo pracy należy stworzyć w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest dostarczany osobie zatrudnionej, a drugi pozostawiony w kartotece pracownika.
Ile czasu ma pracodawca na wydanie świadectwa pracy?
Pracodawca powinien wydać pracownikowi dokument ten w ostatnim dniu pracy. Dokument ten najlepiej wręczyć osobiście, bezpośrednio pracownikowi. Jeśli jest to niemożliwe, pracodawca jest zobowiązany dostarczyć świadectwo w ciągu siedmiu dni, drogą pocztową – listem poleconym lub w inny uzgodniony sposób.
Co powinno znaleźć się w treści świadectwa pracy?
W dokumencie tym powinny być zawarte wszystkie informacje dotyczące danych osobowych pracownika. Druk ten powinien także wyszczególniać wiadomości dotyczące dni przepracowanych oraz wolnych i wszystkie informacje, które mogą pomóc przyszłemu właścicielowi, który zatrudni daną osobę.
Szczegółowo świadectwo to musi zawierać imię i nazwisko pracownika, adres zamieszkania, okres zatrudnienia, rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowiska, sposób ustania stosunku pracy, powód ustania stosunku pracy, oraz inne informacje dotyczące przebiegu pracy. W druku informującym o dniach przepracowanych oraz nieobecnościach pracownika pracodawca musi zawrzeć wiadomości takie jak: liczba dni urlopu wypoczynkowego, wykorzystanie dodatkowego urlopu, okres korzystania z urlopu bezpłatnego oraz jej podstawa, wykorzystanie urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego, łączna liczba dni, za które pracownik dostał wynagrodzenie, okres czynnej służby wojskowej – jeśli taka się odbyła, okres wykonywanej pracy w warunkach szczególnych, okresy nieskładkowe, a także dodatkowe dane, których umieszczenia żąda pracownik.
Aby dobrze i bezbłędnie wypisać druk świadectwa pracy należy zastosować się do wzoru dokumentu, który można pobrać na wielu witrynach internetowych.
Według danych Rozporządzenia wzór ten powinien zawierać obowiązkowe elementy, które muszą być ułożone chronologicznie i powinny kolejno zawierać informacje dotyczące: nazwy pracodawcy, jego siedzibę i dokładny adres, miejscowość i datę wypełnienia druku, dane pracownika, imiona i nazwiska rodziców pracownika, datę urodzenia pracownika, informacje o podmiocie zatrudniającym, okres i wymiary zatrudnienia, rodzaj wykonywanej pracy, tryb ustania stosunku pracy, a także powód jej ustania, wykorzystany urlop wypoczynkowy, bezpłatny urlop, informacje o urlopie ojcowskim, rodzicielskim, wychowawczym, ochrona stosunku pracy, zwolnienia lekarskie i inne, liczba dni niezdolności do pracy, czynna służba wojskowa, okresy nieskładkowe, informacje o zajęciu wynagrodzenia, informacje uzupełniające, podpis uprawnionej osoby, a także pouczenie.
Przy konstruowaniu świadectwa pracy istnieje wiele możliwości popełnienia błędu. Tworząc tego rodzaju dokument należy przeanalizować wszystkie wymienione punkty oraz w sposób szczególny opisać wszelkie obowiązkowe informacje.
W przypadku, gdy pracodawca wyda błędnie opisane świadectwo pracy, pracownik ma prawo zgłosić ten fakt w ciągu 7 dni od momentu odebrania dokumentu. Pracodawca jest zobowiązany do poprawienia błędów oraz wystawienia nowego druku. W sytuacji, gdy pracodawca odmówi poprawy błędnie wstawionego dokumentu, pracownik może zgłosić ten fakt do sądu pracy. Ma na to kolejne 7 dni, licząc od dnia odmowy przez pracodawcę.
Świadectwo pracy to bardzo ważny dokument, a prawidłowość jego wypełnienia może zaważyć na dalszej pracy w innym miejscu zatrudnienia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here