Nowy rok przyniósł wiele zmian w prawie pracy – są to zarówno zmiany cykliczne, z którymi mamy do czynienia rok do roku, ale także zupełnie nowe rozwiązania prawne. Zmiany te dotknęły między innymi wynagrodzeń pracowniczych oraz prawa do przyznawania zasiłków i ich wysokości. Na początku roku 2022 wszedł w życie „Polski Ład” , który wprowadza nie tylko nowe rozwiązania podatkowe, lecz także wiele nowych regulacji prawnych np. w obszarze ubezpieczeń zdrowotnych. Zmiany te niosą za sobą istotne konsekwencje dla wynagrodzeń i pozostałych świadczeń pracowniczych.

Minimalne wynagrodzenie za pracę zostało podniesione z początkiem roku do 3010 zł .Oznacza to wzrost o kwotę 210 zł w stosunku do roku poprzedniego. Przypomnijmy, że pracownik zatrudniony na umowę o pracę na cały etat, nie może zarabiać mniej niż to minimum ustawowe, w związku z tym jeśli tak się dzieje otrzymuje on wyrównanie do minimalnej kwoty wynagrodzenia. Wraz ze wzrostem minimalnej pensji, wzrosła też stawka godzinowa, która wynosi obecnie 19,70 zł. Zmiana minimalnej pensji ma miejsce co roku i jest bardzo istotna, ponieważ powiązana jest ona również ze wzrostem innych świadczeń pracowniczych takich jak: wynagrodzenie za przestój, dodatek za pracę w porze nocnej, wysokość odprawy maksymalnej z tytułu rozwiązania stosunku pracy, wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik nie świadczy pracy, odszkodowanie za nierówne traktowanie w zatrudnieniu oraz kwoty wolne od potrąceń.

Więcej na ten temat znajdziesz w artykule https://portalvat.pl/zmiany-w-vat/czy-nowy-lad-wplynie-na-rynek-pracy-w-polsce-2390.html.

Kolejna istotna zmiana jaką niesie nowy kodeks pracy 2022 rok dotyczy tego, że zaliczka na podatek dochodowy nie będzie już pomniejszona o 7,75% składki zdrowotnej. Aby zrekompensować pracownikom brak możliwości pomniejszania tej zaliczki wprowadzona została tzw. ulga dla klasy średniej. Ważne jest to, że osoby, które były zwolnione z podatku dzięki uldze dla młodych tzw. ” zerowy PIT”, będą mogły tak jak do tej pory odliczać składkę zdrowotną do wysokości zaliczki na podatek dochodowy. Zmianą dla tych osób jest fakt, że od 2022 będą płaciły składkę zdrowotną, która będzie obniżona do kwoty hipotetycznej zaliczki na PIT, która by wystąpiła jeśli nie byłoby zwolnienia z podatku.

Od stycznia 2022 zmianie ulegają obowiązki pracodawcy, a także uprawnienia pracownicze powiązane z przepisami o ubezpieczeniach społecznych. Szczególnie istotna zmiana dotyczy skrócenia czasu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu stosunku pracy. Od początku 2022 okres ten wynosi 91 dni. Skrócenie okresu pobierania świadczeń nie dotyczy niezdolności do pracy w czasie ciąży, jeśli powstała w czasie gruźlicy lub poddawania się niezbędnym badaniom lekarskim. W tych sytuacjach okres ten wciąż wynosi 270 dni.

Wiele zmian, z którymi mamy do czynienia w 2022 zaszła w obrębie równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym opiekunów i rodziców oraz w sprawie sygnalistów. Zmiany te mają związek z wprowadzeniem w życie zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego. Część pracodawców mierzy się od początku 2022 z koniecznością wprowadzenia rozwiązań prawnych mających na celu regulację dotyczącą sygnalistów. Sygnalistami nazywamy osoby, które zgłaszają naruszenia prawa w danym zakładzie pracy. Takie osoby muszą zostać objęte ochroną prawną. Pracodawca musi wprowadzić regulaminy i szereg regulacji mających na celu ochronę sygnalistów.

Od 2 sierpnia wchodzi w życie dyrektywa unijna dotycząca równowagi pomiędzy życiem zawodowym a pracą.W większości zapisy tej dyrektywy odnoszą się do urlopów rodzicielskich, z czego znaczna część została już wcześniej uregulowana w Polskim prawie np. urlop ojcowski.

Od roku 2022 zrównany zostanie okres urlopowy dla wszystkich pracowników – bez względu na staż pracy i będzie on wynosił 26 dni. W życie mają też wejść przepisy dotyczące zrównania płacy dla kobiet i mężczyzn zajmujących równorzędne stanowiska pracy oraz liczne regulacje dotyczące pracy zdalnej Zmianie od 2022 ulegną też przepisy dotyczące podróży służbowych i możliwości elastycznego zatrudnienia cudzoziemców ( w ramach uproszczonych procedur).

Jeśli chodzi o regulacje, które wchodzą w życie w 2022 i dotyczą pracy zdalnej – są to między innymi zasady prowadzenia tego rodzaju pracy, jasne określenie obowiązków pracodawcy podczas świadczenia przez pracownika pracy zdalnej, a także jej organizację w odniesieniu do przepisów BHP.

W roku 2022 mają również zostać uregulowane zasady dotyczące przeprowadzania prewencyjnych kontroli trzeźwości na terenie zakładu pracy. Chodzi tutaj głównie o podstawę prawną, dotyczącą możliwości wprowadzenia prewencyjnych kontroli trzeźwości lub też na obecność środków psychoaktywnych u pracowników.

Zmiany w prawie pracy w 2022 roku są bardzo istotne, jednak tak naprawdę nie stanowią one rewolucji w stosunku do lat ubiegłych. Najbardziej istotne zmiany dotyczą „Polskiego Ładu”. W związku z nimi spodziewać się możemy, że oferty pracy w Polsce będą atrakcyjniejsze dla osób poszukujących pracy na cały etat na umowę o pracę niż dla przedsiębiorców prowadzących firmy. Na pewno uproszczone procedury zatrudniania obcokrajowców wpłyną na większą atrakcyjność naszego kraju pod kątem rynku pracy dla cudzoziemców.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here