Inwentaryzacja środków trwałych ma na celu ustalenie, jaki jest rzeczywisty stan aktywów. Stan ten powinno się ująć w arkuszach spisowych. Inwentaryzacje powinno się przeprowadzić w ostatnim dniu każdego roku obrotowego. Nie jest to jednak sztywny termin, dopuszcza się inna datę, jednak początek nie może nastąpić wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego.

Inwentaryzacja środków trwałych- jakie są metody?

Pierwszą z metod jest spis z natury. Jest to najczęstsza forma inwentaryzacji. Stosuje się ją do spisania składników mierzalnych i policzalnych. Metoda ta polega na dokładnym przeliczeniu.Inną metodą jest potwierdzenie salda. Polega to na sprawdzeniu informacji, które zawarte są w księgach aktywów i pasywów pomiędzy kontrahentami, dłużnikami i wierzycielami. Sposób ten można stosować wtedy, kiedy własne środki trwałe znajdują się u innych osób, firm, przedsiębiorstw, lub wtedy, kiedy obce środki są w posiadaniu firmy.Trzecią metodą jest weryfikacja stanu ewidencyjnego. Tego sposobu używa się do spisania środków trwałych, do których jest utrudniony dostęp. Mogą to być grunty, prawa do nieruchomości. Metoda ta polega na porównaniu stanów księgowych w księgach rachunkowych albo inwentarzowych, z danymi, które są w dokumentach źródłowych.

W jaki sposób dokumentuje się inwentaryzację środków trwałych?

Zasady przeprowadzania dokumentacji, a także sposób w jaki powinna być przeprowadzona, powinien ustalać podmiot, którego ona dotyczy. Większe jednostki powinny przygotować instrukcję inwentaryzacyjną. Musi ona zawierać oznaczenia inwentaryzowanych składników majątku, metody inwentaryzacyjne, a także harmonogram, według którego ma być przeprowadzona. Na podstawie takiej instrukcji kierownik jednostki, albo ktoś działający z jego upoważnienia, może wydawać zarządzenia w sprawie aktywów. Arkusze powinny być ponumerowane i oznaczone.

Jak rozliczać różnice inwentaryzacyjne?

Różnice te można rozliczać jako ubytki naturalne, które mieszczą się w granicach normy, jako niedobory pozorne, niedobory i nadwyżki niezawinione, a także jako niedobory zawinione przez osoby, którym powierzono mienie.

Jak kończy się Inwentaryzacja środków trwałych?

Po zakończeniu przez komisję spisu z natury sporządza się protokół różnic inwentaryzacyjnych, który musi być zatwierdzony przez kierownika jednostki. Będzie to podstawa do ewidencji różnic inwentaryzacyjnych zawartych w księgach rachunkowych. Natomiast wszelkie niedobory, nadwyżki i szkody należy ująć w ewidencji bilansowej, nie później niż do ostatniego dnia konkretnego roku obrotowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here