Urlop wychowawczy to stosunkowo młoda instytucja rynku pracy. Dzięki niej kobiety, które zajdą w ciążę i urodzą dziecko, nie muszą martwić się o swój byt. Niezbędne jest jednak legitymowanie się odpowiednim stażem pracy. W innym przypadku konieczne będzie wykazanie, że daniny na rzecz podmiotów publicznoprawnych były odprowadzane z innych tytułów. Niezwykle ważne jest również uprawdopodobnienie, że ich wysokość była wystarczająca, aby ubiegać się o świadczenia z tytułu macierzyństwa. Na ogół jednak nie ma z tym większych problemów, zważywszy na fakt, że sądy pracy najczęściej stają po stronie pracownika. Taka sytuacja jest niezwykle korzystna, bowiem uwzględniane są ich prawnie chronione interesy. Także kobiety, które prowadzą własną działalność gospodarczą, mogą liczyć na dodatkowe pieniądze w przypadku, gdy zechcą skorzystać z urlopu macierzyńskiego. Należy mieć jednak na uwadze, że wysokość przysługujących świadczeń jest wprost proporcjonalna do składek na ubezpieczenia społeczne, które były wcześniej opłacane. Dlatego w omawianej sytuacji niezwykle ważne jest, aby macierzyństwo wcześniej zaplanować i opłacać składki, które w dłuższej perspektywie przyniosą świadczenia w optymalnej dla zachowania minimum socjalnego wysokości.

Dla wielu młodych matek niezwykle ważna jest odpowiedź na pytanie prawne, czy urlop wychowawczy wlicza się do stażu pracy. Otóż nie jest to kwestia oczywista, bowiem przepisy bardzo lakonicznie odnoszą się do tej kwestii. Także orzecznictwo sądów powszechnych nie jest w tym zakresie jednolite. Sprawia to, że wiele osób ma problem z racjonalną oceną swojej sytuacji prawnej. Ważne jest, aby wszystkie istotne okoliczności natury faktycznej zostały racjonalnie udowodnione. Dlatego w przypadku, gdy kobieta podejmuje określone wydatki na potrzeby wychowania swojego przyszłego potomstwa, powinna zbierać faktury, rachunki oraz inne dokumenty, które wykazują jej uzasadnione wydatki. Warto także zasięgnąć w tym zakresie porady dobrego księgowego. Trzeba przyznać, że to właśnie te podmioty zajmują się sprawami tego typu. Ponadto w dobrym tonie jest również utrzymywanie pozytywnych relacji z dobrym adwokatem bądź radcą prawnym. W sytuacji, gdyby pewne okoliczności faktyczne budziły poważne wątpliwości pracodawcy, możliwe będzie wystąpienie na drogę sądową w celu ustalenia adekwatnego do naszych potrzeb zakresu świadczeń finansowych.

Przy ocenie wpływu urlopu macierzyńskiego na czas pracy niezwykle ważne jest, aby sprawdzić, w jakiej wysokości były odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne. Wynika to z faktu, że to właśnie od podstawy ich wymiaru określa się nie tylko wysokość przysługujących świadczeń, ale również okres, który można z powodzeniem doliczyć do czasu pracy. Tym samym niezbędne jest wykazanie, że składki były płacone co najmniej od minimalnego wynagrodzenia za pracę, które obowiązywało w roku budżetowym będącym przedmiotem oceny. W sytuacji, gdy daniny te były odprowadzane w nikłym stopniu, niemożliwe będzie wliczenie tego okresu czasu do ogólnego stażu pracy. Niestety, w omawianej sytuacji niezwykle ciężko jest wykazać, że dany przedział czasowy zasługuje na uwzględnienie. W takiej sytuacji może okazać się konieczne wystąpienie z odpowiednim powództwem, skierowanym przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Sprawę komplikuje fakt, że w omawianym stanie faktycznym nie jest możliwe zawarcie ugody przed mediatorem bądź innym organem, który jest uprawniony do polubownego załatwiania sporów.

Także osoby, które podjęły działalność gospodarczą, nie zawsze mogą liczyć na preferencje w zakresie zaliczenia urlopu macierzyńskiego na poczet ogólnego stażu pracy. Wynika to z faktu, że wiele osób korzysta z niższych składek na ZUS. W takiej sytuacji comiesięczne daniny są tak niskie, że w żaden sposób nie korelują z minimalnym wynagrodzeniem za pracę. Dlatego dobrze jest pamiętać o tym, że omawiana preferencja nie zawsze jest korzystna. Osoby, które planują założyć rodzinę w niedalekiej perspektywie, powinny zaniechać opłacania niższych składek.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here