Umowa o pracę co to jest, z kim się ją zawiera, na jaki okres czasu, jakie przysługują nam prawa i jak odliczamy podatek za wykonaną pracę. Według definicji kodeksu pracy umowa o pracę to umowa zawarta między pracodawcą a przyszłym pracownikiem, który zobowiązuje się do wykonywania określonego rodzaju pracy w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudnienia pracownika z wynagrodzeniem. W umowie o prace muszą być zawarte podstawowe elementy takie jak, strony zawarcia umowy, rodzaj umowy oraz data jej zawarcia, warunki pracy stanowiska jak i wynagrodzenia. Musimy pamiętać, że pracodawca nie ma obowiązku zatrudniania na okres próbny, który trwa wpierw 3 miesiące, kolejna umowa zawarta na nie więcej niż 3 lata, a ostatnia umowa musi być zawarta na czas nieokreślony. Umowa o pracę posiada wszystkie obowiązkowe ubezpieczenia społeczne przysługujące w Polsce. Odpowiednio do zawartej umowy jest odpowiedni okres jej wypowiedzenia. Jeśli umowa zawarta jest na nie dłużej niż 2 tygodnie wypowiedzenie trwa 3 dni, jeśli umowa była zawarta na dłużej niż 2 tygodnie ale krócej niż 3 miesiące okres wypowiedzenia to 1 tydzień, jeśli umowa była zawarta na 3 – 6 miesiące okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie, jeśli umowa jest zawarta na co najmniej 6 miesięcy okres wypowiedzenia wynosi 1, jeśli umowa jest zawarta co najmniej 3 lata okres wypowiedzenia przypada na 3 miesiące. Natomiast umowa zawarta na czas nieokreślony nie zawiera terminu jej rozwiązania lecz możliwe jest rozwiązanie stosunku pracy poprzez porozumienie stron z dokładną datą odejścia pracownika lub też w momencie znalezienia nowego pracownika. Umowa o pracę – jaki pit ? to jest ważne pytanie, które nasuwa się nam jeśli przyjdzie już okres rozliczania podatków za wykonaną pracę. Często nie wiemy jak do tego podejść jeśli nie pracujemy na stanowisku płacowym a na biurowym bądź jako pracownik fizyczny. Wtedy też kierujemy się do biura rachunkowego aby nam pomogli w rozwiązaniu naszego problemu. Wtedy już wiemy, że głównym pitem do rozliczenia to PIT – 37 jako rozliczenie wynagrodzenia z umowy o pracę ale od pracodawcy otrzymujemy PIT – 11. W tej deklaracji PIT – 37 należy ująć przychody a także związane z nimi koszty uzyskania oraz potrącone zaliczki na podatek dochodowy. W PIT – 37 nie musimy już mieć numeru identyfikacji podatkowej NIP tak jak kiedyś teraz głównym numerem jest nr PESEL, po którym zostajemy zidentyfikowani. Z PIT – 11 przekazanego od pracodawcy musimy uważać by kwoty wpisane w PIT- 37 były poprawne, prawidłowe. Takich kwot nie należy zaokrąglać do pełnych groszy, a musimy wpisać faktyczną kwotę jaką się otrzymało. To znajduje się w rubryce nr 1. W rubryce numer 2 uzupełniamy koszty przychodów z umowy o pracę. W rubryce numer 3 musimy wpisać dochód z umowy o pracę. W rubryce numer 4 straty z umowy o pracę. W rubryce numer 5 zaliczkę pobraną przez płatnika z tytułu zatrudnienia. W deklaracji PIT- 37 mamy możliwość odliczenia ulg takich jak na Internet aż do 760 zł, na dzieci proporcjonalnie do ilości, rehabilitacyjna w związku z posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności, na leki, na samochód również z orzeczeniem o niepełnosprawności. Co najważniejsze w PIT- 37 możemy odliczyć 1 % podatku na rzecz fundacji bądź innego miejsca, które posiada numer KRS. Nie traci się ani złotówki za przekazanie 1 % rozdysponowuje on jedynie kwotę, której nie przekażemy dla Skarbu Państwa. Możemy zyskać satysfakcję dzięki pomocy innym potrzebującym i mamy wpływ gdzie przekażemy pieniądze. W odpowiedniej rubryce możemy wskazać konkretny cel na który przekazujemy 1 %. Mogą być to dane osobowe, może być to również wsparcie konkretnej placówki, możemy wpierać także dany pion działalności statutowej dlatego też pieniądze będą przekazane do konkretnej osoby czy jednostki. Umowa o pracę i podatki to nieodzowna część dzisiejszych czasów abyśmy mogli godnie żyć i nie mieć problemów ze strony Skarbu Państwa. Wszystkie dane muszą być zgodne z prawdą a PIT powinniśmy trzymać 5 lat.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here